NEW HOSPITAL SEARCH

Glan Clwyd Hospital, Rhyl

Minimize

Comments and Suggestions


Spotted an error?

Please let us know so we can correct it.

Do you have any other comments or suggestions?

Please let us know

General Information

Glan Clwyd Hospital (Ysbyty Glan Clwyd) is the district general hospital for the central area of North Wales.  It was built in 1980 and it is situated in rural surroundings at Bodelwyddan, a small community that lies 4 miles south of Rhyl.  The hospital serves a population of approximately 195,000.  The acute hospital service has a total of 684 beds, with a full range of specialties.

Glan Clwyd Hospital is run by the Betsi Cadwaladr University Health Board, the largest health organisation in Wales, providing a full range of primary, community, mental health and acute hospital services for a population of around 676,000 people across the six counties of North Wales as well as some parts of mid Wales, Cheshire and Shropshire.

Glan Clwyd Hospital, Rhuddlan Road, Bodelwyddan, Rhyl, Denbighshire LL18 5UJ.

Tel: 01745 583 910.

     

Index of wards and departments

Click on the index listing below to locate a specific ward or department on the map.

 Adran

Cyf/Ref

Llawr/ Floor

 Department

Uned Ablett 22
G Ablett Unit
Uned Feddygol Lem 33 G Acute Medical Unit
Awdioleg 13 G Audiology
Derbynfa Awdioleg 12 G Audiology Reception
Bloc 12 - Geneteg Glinigol / iechyd Rhywiol /
 Gwasanaethau Cymdeithasol
44 G Block 12 - Clinical Genetics / Sexual Health /
 Social Services
Profion Gwaed 15 G Blood Tests
Ward Brenig 26 1 Brenig Ward
Ward Celyn 26 1 Celyn Ward
Lleoedd Newid 39 G Changing Places
Capel 2 G Chapel
Cleifion Allanol Plant 14 1
Children’s Outpatients
Wardiau’r Plant (17,18) 6
G Children’s Wards (17,18)
Uned Gofal Critigol 29 1 Critical Care Unit
Sganiwr CT, MRI, Uwchsain,
 Mamograffeg
11 G CT Scanner, MRI, Ultrasound,
 Mammography
Cyrraedd ar gyfer Diwrnod Llawfeddygaeth 10 G Day of Surgery Arrivals
Ystafelloedd Geni 25 1 Delivery Suite
Ystafell Fwyta - seddi ychwanegol 43 G Dining Room - additional seating
Ystafell Fwyta - Bwyd Oer 41 G Dining Room - Cold Food
Ystafell Fwyta - Bwyd Poeth 42 G Dining Room - Hot Food
Lolfa Ryddhau 3 G Discharge Lounge
Canolfan Addysg 9 G
Education Centre
Adran Achosion Brys 17 G
Emergency Department
Endosgopi 23 1 Endoscopy
Ward Enfys 27
1 Enfys Ward
Swyddfa Gyffredinol 38 G General Office
MT Allan o Oriau 17 G GP Out of Hours
Ward Gwawr 27 1 Gwawr Ward
Ward Heulwen 27 1 Heulwen Ward
Cleifion Allanol Ivor Lewis 32 G Ivor Lewis Outpatients
Gweithrediad yr Ysgyfaint 15 G Lung Function
Genol-wynebol/Geneuol 4 G Maxillofacial / Oral
Achosion Dydd Meddygol 15 G Medical Day Cases
Canolfan Cardiaidd Gogledd Cymru
 (Labordy Cathetreiddio)
8 G North Wales Cardiac Centre
 (Catheterisation Laboratory)
Orthodonteg 4 G Orthodontics
Cleifion Allanol / Ffisioleg Cardiaidd - Coridor E 12a G Outpatients / Cardiac Physiology - Corridor E
Cleifion Allanol, Canolfan Trin Canser
 Gogledd Cymru
7 G Outpatients, North Wales Cancer
 Treatment Centre
Derbynfa Cleifion Allanol ar gyfer Clinigau
 Cleifion Allanol Coridorau A,B,C
12
G Outpatient Reception to Outpatient Clinics in
 Corridors A,B,C
Adsefydlu Cleifion Allanol 35 G Outpatients Rehabilitation
Cludiant Cleifion 40 G Patient Transport
Fferyllfa 24 1 Pharmacy
Radiotherapi 16 G Radiotherapy
Renal & Diabetes Unit 20 G Renal & Diabetes Unit
Uned Gofal Arbennig i Fabanod 25 1 Special Care Baby Unit
Uned Asesiad Llawfeddygol 34 G Surgical Assessment Unit
Theatrau 30 1 Theatres
Ystafelloedd Hyfforddi’r Ysgol Nyrsio 31 G Training Rooms (School of Nursing)
Tŷ Nerys – Canolfan Adnoddau Anabledd 21 G Tŷ Nerys - Disability Resource Centre
Uned Ddydd Wroleg 28 1 Urology Day Unit
Ward 14 19 G Ward 14
Wardiau 19 ac 19a 5 G Wards 19 and 19a
Pelydr-X 1
G X-Ray
 
© 2017 My Hospital Map